Powered by Smartsupp

Algemene voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden van Yacht Cruise Company, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 80356451. Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht (en worden regelmatig bijgewerkt) vanaf 1 januari 2017.
Bedankt voor uw beslissing om een reis te boeken bij Yacht Cruise Company (hierna: "YCC"). Voordat u een definitieve boeking maakt, raden wij u (hierna “contractant” genoemd) aan onderstaande reisvoorwaarden goed door te lezen. Deze algemene reisvoorwaarden en het begrip medecontractant gelden zowel voor particulieren (direct boeken) als voor (reis)organisaties (zie par. 1.2).

1. Reisreservering / reismelding
1.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de contractpartij van het aanbod van YCC, waarna een bindende reisovereenkomst met YCC tot stand komt, waarop alle voorwaarden van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien de contractant naast zichzelf ook één of meer andere personen op één meldingsformulier vermeldt, is deze contractant automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de reisovereenkomst (conform de algemene reisvoorwaarden van YCC) die betrekking hebben op de andere geboekte personen.
1.2 De contractant zal - voordat partijen de reisovereenkomst aangaan - aan YCC de noodzakelijke (persoons)gegevens van hemzelf of andere geboekte personen verstrekken. Onjuiste of onvolledige verstrekking van (persoons)gegevens kan resulteren in foutieve vouchers, vliegtickets etc. YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wanprestaties en/of onjuiste gegevens.
1.3 Na ontvangst van het schriftelijke boekingsformulier wordt de geboekte reis door YCC bevestigd door middel van een bevestiging (waarin tevens een factuur is opgenomen) aan de contractant.

2. Het reisaanbod / de reiselementen
2.1 De omvang van het door de contractant geboekte reisaanbod (de reiselementen) wordt contractueel vastgelegd in de reisbevestiging (factuur).
2.2 Eventuele afwijkingen van de reiselementen zoals beschreven in de brochure en publicaties zijn slechts geldig indien deze door YCC schriftelijk zijn bevestigd (in bijvoorbeeld de originele gedane aanbieding, reisbevestiging of een later toegestuurde mededeling).
2.3 YCC draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven of verspreid, noch voor eventuele toezeggingen, verwachtingen of toezeggingen van derden jegens de contractant.

3. Betaling
3.1 Bij het sluiten van de reisovereenkomst betaalt de contractant een aanbetaling gelijk aan 30% van de totale prijs van de reisovereenkomst. In alle gevallen blijven betalingen 60 dagen voor vertrek verschuldigd en na betaling is restitutie niet meer mogelijk
3.2 Indien de contractant meer dan 9 reisdeelnemers of meer dan 9 ligplaatsen op een scheepsreis in één boeking boekt, gelden de volgende betalingsvoorwaarden, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen: 30% aanbetaling bij het sluiten van de reisovereenkomst, 40% van de totale prijs 4 maanden voor vertrek, het restant (30%) van de totale prijs 90 dagen voor vertrek.
3.3 Na ontvangst van betaling worden de reisbescheiden circa 14 dagen voor vertrek verzonden.
3.4 Indien de contractant de betalingsverplichtingen niet nakomt, stuurt YCC hem/haar een schriftelijke aanmaning om de verschuldigde bedragen binnen [drie (3) dagen] te voldoen. Indien ondanks de aanmaning de verschuldigde bedragen onbetaald blijven, is de contractant in verzuim en is hij over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of een gedeelte van een maand verzuim. Voorts is de contractant een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 50 EURO of een gelijk bedrag in US$. Indien de contractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt YCC zich het recht voor de overeenkomst op de dag van verzuim te ontbinden. YCC is gerechtigd de gemaakte annuleringskosten in rekening te brengen (conform lid 6 of zoals anders overeengekomen in de reisbevestiging).
3.5 Indien de betaling plaatsvindt op een zodanig moment dat het voor YCC niet mogelijk is de reisbescheiden tijdig per gewone post naar de contractant te sturen, zullen eventuele extra verzendkosten aan de contractant in rekening worden gebracht. YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet tijdig aankomen van eventuele reisbescheiden.

4. Wijzigingen in reiselementen / prijswijzigingen
4.1 Wijzigingen in het in de reisbevestiging overeengekomen reisaanbod (die vóór aanvang van de reis kunnen plaatsvinden) zijn alleen toegestaan als daardoor de aard van de reis niet wezenlijk wordt gewijzigd. Hieronder vallen onder meer wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij, wijzigingen in vertrektijden van vluchten, wijzigingen met betrekking tot hotelovernachtingen voor of na de hoofdreis, kleine wijzigingen in het reisprogramma of excursieaanbod. YCC zal de contractant schriftelijk informeren over dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen mogen door de contractant niet worden gebruikt. party als reden voor het opzeggen van de reisovereenkomst.
4.2 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, rechten en belastingen zoals die bij YCC bekend waren ten tijde van de reisbevestiging. YCC behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen (o.a. op grond van onvoorziene stijgingen van bijvoorbeeld wisselkoersen, plotseling gestegen prijzen van accommodatieverstrekkers, luchtvaartmaatschappijen, invoerrechten, belastingen, havengelden en brandstofprijzen). Indien een prijswijziging door YCC noodzakelijk wordt geacht, is YCC verplicht de contractant hiervan uiterlijk 20 dagen voor de dag van vertrek schriftelijk op de hoogte te stellen. Mits de contractant de totale reissom heeft betaald. Prijsverhogingen binnen 20 dagen na aanvang van de reis zijn niet toegestaan. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% van de totale prijs van de reis heeft de contractant het recht de reis te annuleren.

5. Annulering van de reis door YCC
5.1 YCC is gerechtigd de geplande reis tot 30 dagen voor vertrek te annuleren, indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald. In dat geval verplicht YCC zich om de contractant een alternatieve reis aan te bieden. Indien de contractant dit aanbod niet accepteert, zal YCC alle reeds van de contractant ontvangen betalingen restitueren.
5.2 YCC heeft het recht om in geval van overmacht (o.a. oorlog, opstand en natuurrampen, abnormale/uitzonderlijke weer- en ijscondities, wettelijke bepalingen van de lokale/regionale autoriteiten en andere “overmacht”) de reis te annuleren. YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, verliezen of schade voortvloeiend uit overmacht. Indien zich voor de vertrekdatum situaties van overmacht voordoen, zal YCC de contractant een reistegoed aanbieden voor een alternatieve reis. Indien zich tijdens de reis situaties van overmacht voordoen, zal YCC proberen een alternatief programma aan te bieden. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft zowel YCC als de contractant het recht de reis te annuleren. In een dergelijk geval kan YCC niet aansprakelijk worden gesteld. Echter, in het geval van een eventuele kostenbesparing, zal YCC deze terugbetalen aan de contractant. YCC is verplicht de contractant – in het geval van een (reis)organisatie: de opdrachtgever(s) van de (reis)organisator – bij te staan bij het verkrijgen van een retourreis/vlucht. De contractant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze reis/vlucht.
5.3 Indien YCC op grond van het bepaalde in par. 5.1 en 5.2, de reis annuleert, kan alleen het equivalent van de gefactureerde prijs door de contractant als reistegoed worden gebruikt. YCC is niet aansprakelijk voor kosten die de contractant heeft gemaakt ter voorbereiding van de reis, noch voor reserveringen van reisonderdelen (zoals maar niet beperkt tot vluchten, hotels, aansluitende programma's, (reis)verzekeringen, visa, vergunningen) die in combinatie met de bij YCC geboekte reis elders is geboekt.

6. Annulering van de reis door de contractant
6.1 De contractant kan de reisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis schriftelijk opzeggen. Bij annulering door de contractant is YCC gerechtigd de volgende kosten bij de contractant in rekening te brengen:
– Tot en met 90 dagen voor vertrek: aanbetalingen zijn verloren.
– Vanaf 89 dagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de totaalprijs.
6.2 Aanbetalingen zijn niet-restitueerbaar, maar kunnen worden gebruikt als toekomstig reistegoed.
6.3 Voor charters en groepsboekingen (8+ pax) gelden andere annuleringskosten. Er wordt een apart contract verstrekt met de dan geldende voorwaarden. 6.4 Het is mogelijk dat er voor verschillende reisonderdelen verschillende annuleringskosten gelden (bijv. bij rechtstreekse uitgifte van vliegtickets vaak 100% annuleringskosten). Deze afwijkende en dus extra kosten staan vermeld in de reisbevestiging.
6.5 Indien de contractant een activiteitenarrangement(en) heeft geboekt geldt een annuleringsvergoeding van 100% bij annulering 90 dagen voor de vertrekdatum.
6.6 Indien de contractant na het sluiten van de reisovereenkomst wijzigingen wil aanbrengen in de geboekte reis (bijv.
6.1 en 6.2 zijn van toepassing. Bij kleine wijzigingen is YCC gerechtigd reserveringskosten van minimaal 50 EURO of een gelijk bedrag in US$ per wijziging in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid van YCC
YCC is volgens de reisovereenkomst verplicht te zorgen voor een correcte uitvoering van de reis. YCC is verantwoordelijk voor de selectie van accommodatieverschaffers van schepen, hotels, resorts etc., samenstelling en kwaliteitscontrole van de reiselementen, omschrijving van de reiselementen in de YCC-brochures en andere (partner)uitgaven, de verwerking van de reisbevestiging , reservering van de reiselementen en controle en verzending van de reisbescheiden.

8. Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van YCC
8.1 YCC bemiddelt bij de verkoop van reiselementen tussen enerzijds aanbieders van accommodatie/diensten (zoals maar niet beperkt tot hotelverblijf, een reis met een schip, diensten van duikbases en aanbieders van vervoer) en anderzijds de contractpartij en daarmee de aansprakelijkheid van YCC is uitgesloten. In deze gevallen zijn de voorwaarden van de desbetreffende aanbieders van accommodatie/diensten en/of de bepalingen van (inter)nationaal recht van toepassing en is alle aansprakelijkheid van YCC (in geval van klachten, claims, verlies en beschadiging van bezittingen/bagage, persoonlijk letsel, overlijden etc.) zijn uitgesloten. Bij claims zal YCC trachten te bemiddelen tussen de accommodatieverschaffer en de contractant. YCC is niet verantwoordelijk voor door de contractant elders geboekte optionele reiselementen (optionele excursies, bezienswaardigheden etc.).
8.2 Alle bij YCC geboekte reiselementen die betrekking hebben op verblijf aan boord van een schip en/of excursies of programma's buiten het schip (zoals maar niet beperkt tot excursies of programma's aan land of op of in het water (incl. (duik)duiken) , zwemmen en snorkelen) zijn voor 100% eigen risico van de contractant. YCC is nimmer aansprakelijk voor enige schade, zoals maar niet beperkt tot (lichamelijk) letsel, ziekte, overlijden etc. wat ook de oorzaak of oorzaak ook moge zijn. contractant een duikprogramma heeft geboekt, zal YCC dan wel de duikbasis of de duikleider aan boord van de schepen de contractant vragen een formulier te ondertekenen, waarbij contractant 100% eigen risico aanvaardt en belooft dat hij zal geen aanspraken jegens YCC, de duikbasis en/of de duikleider aan boord van het schip indienen in geval van een calamiteit die al dan niet leidt tot (blijvend) letsel of overlijden. precies in de reisinformatie wat de voorwaarden zijn voor deelname. In ieder geval moet de contractpartij of deelnemer een door een geregistreerde arts ondertekend gezondheidscertificaat hebben en YCC of de duikbasis een kopie van een internationaal geaccepteerd duikbrevet verstrekken. Bij de grondprogramma's dient de contractant in goede lichamelijke conditie te verkeren. In de reisinformatie staan voorwaarden vermeld. Door het aangaan van een reisovereenkomst met YCC verplicht de contractant zich jegens YCC tot het afsluiten van een deugdelijke reisverzekering, tenminste tot het niveau als bedoeld in paragraaf 10.4 voor vertrek.
8.3 Indien YCC de contractant een vliegreisonderdeel aanbiedt, is iedere aansprakelijkheid van YCC uitgesloten en zijn voor dit reisonderdeel de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Bij vertraging kan YCC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, ook niet als dit ten koste gaat van andere reisonderdelen van de geboekte reis.
8.4 YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging en diefstal van reisdocumenten, bagage of andere bezittingen.
8.5 YCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat op grond van een reis- en/of annuleringsverzekering.
8.6 YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet correct uitvoeren van de reisovereenkomst, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de contractant.
8.7 De door YCC aangeboden reizen worden voornamelijk uitgevoerd in “marginale zones” en vereisen de kwalificatie van expeditiereizen naar plaatsen waar infrastructuur en (medische) voorzieningen veelal ontbreken. Bij het boeken van de reis begrijpt de contractant volledig dat het boeken van de reis van YCC niet vergelijkbaar is met het boeken van een alledaagse standaardreis. Indien door weersomstandigheden, zeestromingen, nautische redenen, grote hoeveelheden drijvend ijs enz. wordt besloten het programma (reisplan/route) te wijzigen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Niet vervulde verwachtingen van de contractant kunnen in dergelijke gevallen geen grond voor claims zijn. Indien het programma niet volgens de reisbeschrijving kan worden uitgevoerd en (bepaalde) in het reisprogramma beschreven plaatsen niet kunnen worden bezocht, kan YCC niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade en/of het bederven van vakantiegenot. YCC kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor restitutie van enig betaald bedrag.

9. Verplichtingen van de contractant
In het geval van een (reis)organisatie: lees in plaats van “contractant” (in paragraaf 9.1 tot en met 9.4) ook “de deelnemers”.
9.1 De contractant is verplicht alle instructies van YCC en de reisleiding (bijv. reisleiders, gidsen, duikinstructeur en duikassistenten, bemanning van de schepen, lokale agent en het personeel van accommodatieverschaffers zoals hotels, resorts en duiklocaties) ten behoeve van een goede uitvoering van de reis. Verder is de contractant 100% aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongepast gedrag b.v. jegens medereizigers of materiële schade aan de hotels, schepen of resorts, te beoordelen naar de gedragsnormen van het model traveller. De contractant dient uiterlijk 72 uur voor de aangegeven vertrektijd het exacte tijdstip van vertrek van de terugreis vast te stellen en de vliegtickets opnieuw te bevestigen.
9.2 Iedere contractant die zodanige overlast veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, dat de goede uitvoering van (een deel van) een reis ernstig wordt belemmerd of gevaar kan opleveren voor de contractant en/of de medereizigers, kan door of op namens YCC (reisleiding of de lokale vertegenwoordigers) worden uitgesloten van (voortzetting van) de reis(onderdelen). In geval van uitsluiting kan de contractant geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de prijs.
9.3 Indien het storende gedrag of de schade (zoals beschreven in paragraaf 9.1 en 9.2) zich voordoet, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten aan de contractant in rekening worden gebracht.
9.4 Indien de contractant niet in goede lichamelijke conditie verkeert en/of niet beschikt over de vereiste duikcertificaten en/of duikervaring zoals vereist voor deelname aan de reis van YCC, zal in het belang van de contractant of zijn medereizigers, YCC is gerechtigd te besluiten de betreffende contractant een alternatief programma aan te bieden of in uiterste gevallen deze persoon uit te sluiten van (bepaalde) excursies of (delen van) het duikprogramma. Deze beperkingen gelden ook indien de contractant niet in het bezit is van de juiste (duik)uitrusting, zoals vermeld in de reisbrochure en andere publicaties van YCC. Bij uitsluiting (of van een verplicht alternatief programma) heeft de contractant geen recht op restitutie van (een deel van) de prijs.
9.5 De contractant is verplicht de reisleiding van YCC op de hoogte te stellen van elke geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die door hem wordt geconstateerd op de locatie – in het geval van een (reis)organisatie: geconstateerd door de opdrachtgever(s) ) van de (reis)organisatie. Dit dient zo spoedig mogelijk schriftelijk of via een ander passend communicatiemiddel te worden gemeld aan de betreffende reisleider/expeditieleider van YCC, die onverwijld zijn uiterste best zal doen om tot een passende oplossing te komen. Voor de afhandeling van klachten zijn de volgende personen verantwoordelijk:
Algemene klachten tijdens een vaartocht: de reisleider/expeditieleider. Indien er geen reisleider aanwezig is, is de gezagvoerder verantwoordelijk. Bij hotel- en landprogramma's: de manager van het hotel/de organisatie.
Klachten die uitsluitend betrekking hebben op duiken: de duikinstructeur (of manager van het duik- en hotelbedrijf).
9.6 Indien er niet direct een oplossing voor de klachten kan worden gevonden, dient de contractant – in het geval van een (reis)organisatie de opdrachtgever(s) van de (reis)organisatie deze klachten voor te leggen aan de betreffende (reis)organisatie, waar de reis is geboekt, waarop de (reis)organisator YCC hiervan op de hoogte zal stellen – is verplicht de klacht bij YCC te melden en om hulp te vragen. Bij klachten over reiselementen kan YCC besluiten een alternatief programma (bijv. hotel, hut, excursiepakket) aan te bieden dat nagenoeg identiek is aan dat van de oorspronkelijk geboekte reis (het oorspronkelijk geboekte reisonderdeel).
9.7 YCC (incl. de vertegenwoordigers, reisleiding, lokale agent) is gerechtigd de klacht af te wijzen indien de klacht het karakter van de reis niet ernstig beïnvloedt en/of de klacht slechts, indien overdreven, hinder van ondergeschikte betekenis oplevert eisen worden gesteld, indien het onmogelijk is om de contractant binnen de gestelde termijn hulp te verlenen, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de contractant zelf, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zou kunnen voorzienbaar was of niet kon worden opgeheven, of indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan situaties van overmacht (onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden, zie ook situaties van overmacht zoals beschreven in par. 5.2).
9.8 Indien de contractant van mening is dat zijn klachten tijdens de reis niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dient de contractant – in geval van een (reis)organisatie de opdrachtgever(s) van de (reis)organisatie – deze klachten voor te leggen aan de relevante (reis)organisatie waar de reis is geboekt, waarna de (reis)organisator de klacht uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de reis (de laatste reisdag) bij YCC zal indienen. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en volledig te zijn beargumenteerd, zo mogelijk voorzien van fotomateriaal.

10. Bagage/reisdocumenten en verzekering
In het geval van een (reis)organisatie: lees voor “contractant” (in de paragrafen 10.1 t/m 10.5) ook “de opdrachtgever(s) van de (reis)organisatie".
10.1 De contractant dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisbescheiden, zoals een geldig paspoort (minimaal zes maanden geldig na voltooiing van de reis), of, indien toegestaan, een toeristenkaart en een eventueel vereist visum , duikcertificaten, duiklogboek inclusief een gezondheidsverklaring van de arts, bewijs van inentingen en vaccinaties. In het geval dat de deelnemer (een deel van) een reis niet kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, kan YCC niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld.
10.2 Uiterlijk bij ondertekening van de reisovereenkomst verstrekt YCC de reiziger algemene informatie over paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg. Deze informatie bindt YCC niet. De contractant dient zelf de nodige informatie in te winnen bij de desbetreffende instanties en voor vertrek na te gaan of er wijzigingen zijn in eerder verstrekte informatie.
10.3 De contractant dient zich te houden aan de geldende invoerbeperkingen van de verschillende bestemmingen en de toegestane hoeveelheid bagage (ook wat betreft de bepalingen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen). YCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor b.v. schadevergoeding en gevangenisstraffen die bij overtreding kunnen worden opgelegd.
10.4 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de contractant om de noodzakelijke verplichte reisverzekering af te sluiten, zoals een reisverzekering, ongevallenverzekering, WA-verzekering, bagageverzekering en annuleringsverzekering. Desgevraagd kan YCC hierover informatie verstrekken aan de contractant. In het geval dat zich tijdens de reis een medisch probleem voordoet, hetzij aan boord of aan de wal, wat resulteert in kosten voor medische behandeling, evacuatie, gebruik van vliegtuigen of repatriëring etc. etc. ligt de verantwoordelijkheid voor de betaling van deze kosten uitsluitend bij de contractant of deelnemer. YCC adviseert ten zeerste en kan passagiers verplichten ervoor te zorgen dat dergelijke eventualiteiten worden gedekt door een reisverzekering. Indien niet gedekt door een reisverzekering blijft de verantwoordelijkheid bij de contractant of deelnemer en wijst YCC uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af.

11. Algemeen
11.1 Indien de reisduur zoals vermeld in de publicatie in dagen is opgegeven, worden de dag van vertrek en de dag van aankomst, ongeacht vertrek- of aankomsttijden, voor volle dagen gerekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden staan vermeld in de reisbescheiden.
11.2 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende zaken is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Geschillen voortvloeiende uit een reisovereenkomst met YCC of voortvloeiend uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve beoordeling van de Rechtbank Rotterdam.
11.4 Verantwoordelijk voor deze inhoud is: Yacht Cruise Company B.V., Parklaan 8, 3016 BB, Rotterdam, Nederland.

juni 2020